สถิติ
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เมนู ข้อมูลสารสนเทศ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น %
1
ภาคเหนือ
2549 / 2414
2068
91
255
94.70
2
ภาคกลาง
3356 / 3222
2624
146
452
96.01
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1380 / 1287
1156
4
127
93.26
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2862 / 2482
2042
103
337
86.72
5
ภาคใต้
1306 / 1251
1112
14
125
95.79
รวม
11453 / 10656
9002
358
1296
93.04
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาคระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น %
1
ภาคเหนือ
4136 / 3741
1282
604
1855
90.45
2
ภาคกลาง
4446 / 4359
996
392
2971
98.04
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
858 / 706
366
3
337
82.28
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4273 / 3548
1470
336
1742
83.03
5
ภาคใต้
1425 / 1241
660
91
490
87.09
รวม
15138 / 13595
4774
1426
7395
89.81
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค

ข่าวสาร
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855