สถิติ
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เมนู ข้อมูลสารสนเทศ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น %
1
ภาคเหนือ
2549 / 2414
2068
91
255
94.70
2
ภาคกลาง
4169 / 4014
3338
160
516
96.28
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1719 / 1616
1472
12
132
94.01
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3236 / 2856
2325
117
414
88.26
5
ภาคใต้
2144 / 2089
1853
56
180
97.43
รวม
13817 / 12989
11056
436
1497
94.01
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาคระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น %
1
ภาคเหนือ
4136 / 3741
1282
604
1855
90.45
2
ภาคกลาง
5409 / 5319
1441
497
3381
98.34
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1261 / 1061
652
3
406
84.14
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4730 / 4005
1576
375
2054
84.67
5
ภาคใต้
2124 / 1940
996
184
760
91.34
รวม
17660 / 16066
5947
1663
8456
90.97
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค

ข่าวสาร
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855