สถิติ
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เมนู ข้อมูลสารสนเทศ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น %
1
ภาคเหนือ
111 / 110
87
0
23
99.10
2
ภาคกลาง
429 / 390
315
35
40
90.91
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
51 / 45
25
0
20
88.24
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
532 / 482
387
14
81
90.60
5
ภาคใต้
/
0.00
รวม
1123 / 1027
814
49
164
91.45
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาคระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น %
1
ภาคเหนือ
190 / 188
5
63
120
98.95
2
ภาคกลาง
271 / 262
114
78
70
96.68
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
88 / 0
0
0
0
0.00
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
686 / 562
134
57
371
81.92
5
ภาคใต้
/
0.00
รวม
1235 / 1012
253
198
561
81.94
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค

ข่าวสาร
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855