สถิติ
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
*** สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เมนู ข้อมูลสารสนเทศ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น %
1
ภาคเหนือ
251 / 251
210
16
25
100.00
2
ภาคกลาง
73 / 73
64
6
3
100.00
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
116 / 46
40
2
4
39.66
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
388 / 349
298
12
39
89.95
5
ภาคใต้
28 / 28
16
1
11
100.00
รวม
856 / 747
628
37
82
87.27
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาคระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น %
1
ภาคเหนือ
456 / 455
70
64
321
99.78
2
ภาคกลาง
57 / 57
43
7
7
100.00
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
159 / 61
17
10
34
38.36
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
465 / 456
232
47
177
98.06
5
ภาคใต้
29 / 29
11
5
13
100.00
รวม
1166 / 1058
373
133
552
90.74
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค

ข่าวสาร
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855