สถิติ
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เมนู ข้อมูลสารสนเทศ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น %
1
ภาคเหนือ
568 / 527
466
27
34
92.78
2
ภาคกลาง
511 / 472
366
44
62
92.37
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
51 / 45
25
0
20
88.24
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
829 / 743
591
20
132
89.63
5
ภาคใต้
64 / 64
49
1
14
100.00
รวม
2023 / 1851
1497
92
262
91.50
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาคระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น %
1
ภาคเหนือ
888 / 755
318
158
279
85.02
2
ภาคกลาง
366 / 357
121
86
150
97.54
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
88 / 0
0
0
0
0.00
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1306 / 1166
356
69
741
89.28
5
ภาคใต้
100 / 100
40
8
52
100.00
รวม
2748 / 2378
835
321
1222
86.54
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค

ข่าวสาร
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855