สถิติ
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เมนู ข้อมูลสารสนเทศ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น %
1
ภาคเหนือ
1889 / 1797
1586
78
133
95.13
2
ภาคกลาง
1971 / 1889
1546
94
249
95.84
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
299 / 285
248
3
34
95.32
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1910 / 1666
1296
82
288
87.23
5
ภาคใต้
804 / 749
645
4
100
93.16
รวม
6873 / 6386
5321
261
804
92.91
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาคระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น %
1
ภาคเหนือ
3163 / 2823
1016
561
1246
89.25
2
ภาคกลาง
1953 / 1920
467
215
1238
98.31
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
143 / 54
47
3
4
37.76
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2860 / 2352
848
183
1321
82.24
5
ภาคใต้
763 / 579
262
9
308
75.88
รวม
8882 / 7728
2640
971
4117
87.01
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค

ข่าวสาร
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855