ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  • นางสาวอรวรรณ พรมใหม 089-113-4354
  • นายอภิรักษ์ บุตรละ 089-922-6178
  • นายกฤษณ์ จั่นศิริ 099-289-2925
   
  ศธ.02 (STD2003)
  • อ.มานิต หิมานันโต 089-7484787 (เฉพาะโปรแกรม)
  • อ.วรกิจ วิริยะเกษามงคล 081-7116565
  • อ.สุรศักดิ์ ทองระอา 081-5828788
   
  ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาฯ (JOB2011)
  • อ.นิทัศน์ วีระโพธิประสิทธิ์ 089-7788589
  • อ.สมิทธ์ สุขขี 089-0785740
  • อ.สมโภชน์ ตามสายลม 081-8138607
  • นายจักรกฤษณ์ จันทร์รอด vecsupport@hotmail.com
   


ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855