สถิติ
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เมนู ข้อมูลสารสนเทศ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น %
1
ภาคเหนือ
2760 / 2625
2198
106
321
95.11
2
ภาคกลาง
4719 / 4551
3701
187
663
96.44
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1754 / 1643
1487
17
139
93.67
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3632 / 3216
2635
133
448
88.55
5
ภาคใต้
2444 / 2387
2075
60
252
97.67
รวม
15309 / 14422
12096
503
1823
94.21
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาคระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น %
1
ภาคเหนือ
4304 / 3909
1292
606
2011
90.82
2
ภาคกลาง
6006 / 5914
1529
516
3869
98.47
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1314 / 1110
661
15
434
84.47
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5287 / 4499
1794
425
2280
85.10
5
ภาคใต้
2455 / 2270
1104
191
975
92.46
รวม
19366 / 17702
6380
1753
9569
91.41
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค

ข่าวสาร
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855