ดาวน์โหลดคู่มือ
- คู่มือการใช้งานระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำ JOB
- ศธ.02 โปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา การติดตามผู้สาเร็จการศึกษา (งานแนะแนวฯ)
- ศธ.02 โปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา การสำรองข้อมูล เพื่อนาไปใช้รายงานภาวะการมีงานทำ

เอกสารประกอบการบรรยาย
- เอกสารประกอบการบรรยายของรองนิทัศน์ เรื่องทบทวนการจัดทำฐานข้อมูลการติดตามภาวะผู้มีงานทำของสอศ. ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์

ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855