สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
7064 / 6534
3490
712
2332
92.50
988
432
2
ภาคกลาง
10725 / 10465
5230
703
4532
97.58
2568
882
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
3068 / 2753
2148
32
573
89.73
243
75
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8935 / 7728
4429
558
2741
86.49
1305
885
5
ภาคใต้
4899 / 4657
3179
251
1227
95.06
554
345
รวม
34691 / 32137
18476
2256
11405
92.64
5658
2619
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855