สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
5255 / 4792
4017
279
496
91.19
195
140
2
ภาคกลาง
7648 / 7249
5861
322
1066
94.78
433
291
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6055 / 5201
4345
122
734
85.90
455
183
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5748 / 5060
4052
265
743
88.03
291
273
5
ภาคใต้
3863 / 3729
3134
74
521
96.53
182
145
รวม
28569 / 26031
21409
1062
3560
91.12
1556
1032
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กำแพงเพชร
4 / 2 / 2 / 50%
136 / 136
71
20
45
100.00%
19
17
2
เชียงใหม่
8 / 4 / 4 / 50%
811 / 761
559
87
115
93.83%
46
14
3
เชียงราย
8 / 4 / 4 / 50%
519 / 460
389
37
34
88.63%
9
22
4
ตาก
4 / 1 / 3 / 25%
254 / 233
195
27
11
91.73%
6
2
5
น่าน
4 / 2 / 2 / 50%
343 / 324
256
26
42
94.46%
10
6
6
พะเยา
5 / 4 / 1 / 80%
281 / 207
173
18
16
73.67%
4
8
7
พิจิตร
3 / 1 / 2 / 33%
64 / 44
21
4
19
68.75%
1
1
8
พิษณุโลก
6 / 3 / 3 / 50%
336 / 299
261
28
10
88.99%
1
7
9
เพชรบูรณ์
5 / 1 / 4 / 20%
218 / 152
151
0
1
69.72%
0
0
10
แพร่
6 / 1 / 5 / 17%
108 / 108
99
0
9
100.00%
1
8
11
แม่ฮ่องสอน
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
12
ลำปาง
6 / 5 / 1 / 83%
1102 / 1101
1036
13
52
99.91%
16
4
13
ลำพูน
4 / 1 / 3 / 25%
205 / 177
175
0
2
86.34%
1
1
14
สุโขทัย
6 / 4 / 2 / 67%
673 / 585
487
19
79
86.92%
38
32
15
อุตรดิตถ์
4 / 2 / 2 / 50%
205 / 205
144
0
61
100.00%
43
18
รวม
75 / 35 / 40
5255 / 4792
4017
279
496
91.19%
195
140
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855