สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
2760 / 2625
2198
106
321
95.11
150
99
2
ภาคกลาง
4719 / 4551
3701
187
663
96.44
321
185
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1754 / 1643
1487
17
139
93.67
43
30
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3632 / 3216
2635
133
448
88.55
168
168
5
ภาคใต้
2444 / 2387
2075
60
252
97.67
102
82
รวม
15309 / 14422
12096
503
1823
94.21
784
564
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กำแพงเพชร
4 / 1 / 3 / 25%
53 / 53
31
0
22
100.00%
9
9
2
เชียงใหม่
8 / 2 / 6 / 25%
174 / 174
112
0
62
100.00%
44
7
3
เชียงราย
8 / 2 / 6 / 25%
383 / 369
334
17
18
96.34%
7
8
4
ตาก
4 / 1 / 3 / 25%
254 / 233
195
27
11
91.73%
6
2
5
น่าน
4 / 2 / 2 / 50%
297 / 278
238
7
33
93.60%
1
6
6
พะเยา
5 / 1 / 4 / 20%
13 / 13
7
3
3
100.00%
0
2
7
พิจิตร
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
8
พิษณุโลก
6 / 2 / 4 / 33%
336 / 299
261
28
10
88.99%
1
7
9
เพชรบูรณ์
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
10
แพร่
6 / 1 / 5 / 17%
108 / 108
99
0
9
100.00%
1
8
11
แม่ฮ่องสอน
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
12
ลำปาง
6 / 2 / 4 / 33%
458 / 457
439
5
13
99.78%
0
0
13
ลำพูน
4 / 0 / 4 / 0%
/
0.00%
14
สุโขทัย
6 / 3 / 3 / 50%
479 / 436
338
19
79
91.02%
38
32
15
อุตรดิตถ์
4 / 2 / 2 / 50%
205 / 205
144
0
61
100.00%
43
18
รวม
75 / 19 / 56
2760 / 2625
2198
106
321
95.11%
150
99
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855