สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
6300 / 5720
4767
355
598
90.79
271
143
2
ภาคกลาง
8090 / 7619
6167
340
1112
94.18
441
312
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6171 / 5316
4414
125
777
86.14
489
184
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6043 / 5350
4238
278
834
88.53
358
296
5
ภาคใต้
4513 / 4379
3770
74
535
97.03
193
146
รวม
31117 / 28384
23356
1172
3856
91.22
1752
1081
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กำแพงเพชร
4 / 2 / 2 / 50%
136 / 136
71
20
45
100.00%
19
17
2
เชียงใหม่
8 / 5 / 3 / 63%
1509 / 1401
1093
119
189
92.84%
118
16
3
เชียงราย
8 / 6 / 2 / 75%
866 / 748
605
81
62
86.37%
13
23
4
ตาก
4 / 1 / 3 / 25%
254 / 233
195
27
11
91.73%
6
2
5
น่าน
4 / 2 / 2 / 50%
343 / 324
256
26
42
94.46%
10
6
6
พะเยา
5 / 4 / 1 / 80%
281 / 207
173
18
16
73.67%
4
8
7
พิจิตร
3 / 1 / 2 / 33%
64 / 44
21
4
19
68.75%
1
1
8
พิษณุโลก
6 / 3 / 3 / 50%
336 / 299
261
28
10
88.99%
1
7
9
เพชรบูรณ์
5 / 1 / 4 / 20%
218 / 152
151
0
1
69.72%
0
0
10
แพร่
6 / 1 / 5 / 17%
108 / 108
99
0
9
100.00%
1
8
11
แม่ฮ่องสอน
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
12
ลำปาง
6 / 5 / 1 / 83%
1102 / 1101
1036
13
52
99.91%
16
4
13
ลำพูน
4 / 1 / 3 / 25%
205 / 177
175
0
2
86.34%
1
1
14
สุโขทัย
6 / 4 / 2 / 67%
673 / 585
487
19
79
86.92%
38
32
15
อุตรดิตถ์
4 / 2 / 2 / 50%
205 / 205
144
0
61
100.00%
43
18
รวม
75 / 38 / 37
6300 / 5720
4767
355
598
90.79%
271
143
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855