สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
9414 / 7885
3192
1308
3385
83.76
1545
620
2
ภาคกลาง
10668 / 10060
2435
1651
5974
94.30
3284
1089
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6992 / 5179
1764
246
3169
74.07
1789
509
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9567 / 7696
2388
776
4532
80.44
2223
1350
5
ภาคใต้
4671 / 4454
2085
305
2064
95.35
905
541
รวม
41312 / 35274
11864
4286
19124
85.38
9746
4109
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กำแพงเพชร
4 / 2 / 2 / 50%
72 / 72
8
0
64
100.00%
36
13
2
เชียงใหม่
8 / 5 / 3 / 63%
2156 / 2006
1116
258
632
93.04%
394
54
3
เชียงราย
8 / 6 / 2 / 75%
1179 / 956
421
235
300
81.09%
128
62
4
ตาก
4 / 1 / 3 / 25%
225 / 214
33
53
128
95.11%
50
16
5
น่าน
4 / 2 / 2 / 50%
751 / 631
303
141
187
84.02%
59
34
6
พะเยา
5 / 4 / 1 / 80%
615 / 274
65
61
148
44.55%
52
55
7
พิจิตร
3 / 1 / 2 / 33%
4 / 4
0
0
4
100.00%
0
1
8
พิษณุโลก
6 / 3 / 3 / 50%
502 / 364
132
190
42
72.51%
15
21
9
เพชรบูรณ์
5 / 1 / 4 / 20%
706 / 234
111
41
82
33.14%
19
9
10
แพร่
6 / 1 / 5 / 17%
70 / 70
5
2
63
100.00%
36
27
11
แม่ฮ่องสอน
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
12
ลำปาง
6 / 5 / 1 / 83%
1740 / 1738
605
227
906
99.89%
279
93
13
ลำพูน
4 / 1 / 3 / 25%
280 / 275
115
2
158
98.21%
58
71
14
สุโขทัย
6 / 4 / 2 / 67%
725 / 658
210
96
352
90.76%
190
82
15
อุตรดิตถ์
4 / 2 / 2 / 50%
389 / 389
68
2
319
100.00%
229
82
รวม
75 / 38 / 37
9414 / 7885
3192
1308
3385
83.76%
1545
620
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855