สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
4304 / 3909
1292
606
2011
90.82
838
333
2
ภาคกลาง
6006 / 5914
1529
516
3869
98.47
2247
697
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1314 / 1110
661
15
434
84.47
200
45
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5287 / 4499
1794
425
2280
85.10
1124
717
5
ภาคใต้
2455 / 2270
1104
191
975
92.46
452
263
รวม
19366 / 17702
6380
1753
9569
91.41
4861
2055
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กำแพงเพชร
4 / 1 / 3 / 25%
31 / 31
3
0
28
100.00%
16
2
2
เชียงใหม่
8 / 2 / 6 / 25%
229 / 229
90
4
135
100.00%
96
21
3
เชียงราย
8 / 2 / 6 / 25%
643 / 574
264
86
224
89.27%
97
44
4
ตาก
4 / 1 / 3 / 25%
225 / 214
33
53
128
95.11%
50
16
5
น่าน
4 / 2 / 2 / 50%
611 / 491
293
48
150
80.36%
27
29
6
พะเยา
5 / 1 / 4 / 20%
55 / 55
5
0
50
100.00%
32
11
7
พิจิตร
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
8
พิษณุโลก
6 / 2 / 4 / 33%
502 / 364
132
190
42
72.51%
15
21
9
เพชรบูรณ์
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
10
แพร่
6 / 1 / 5 / 17%
70 / 70
5
2
63
100.00%
36
27
11
แม่ฮ่องสอน
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
12
ลำปาง
6 / 2 / 4 / 33%
1098 / 1096
292
184
620
99.82%
118
0
13
ลำพูน
4 / 0 / 4 / 0%
/
0.00%
14
สุโขทัย
6 / 3 / 3 / 50%
451 / 396
107
37
252
87.80%
122
80
15
อุตรดิตถ์
4 / 2 / 2 / 50%
389 / 389
68
2
319
100.00%
229
82
รวม
75 / 19 / 56
4304 / 3909
1292
606
2011
90.82%
838
333
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855