สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
7552 / 6313
2248
1037
3028
83.59
1271
598
2
ภาคกลาง
9988 / 9400
2300
1506
5594
94.11
3168
913
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6822 / 5017
1746
238
3033
73.54
1674
507
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9150 / 7306
2309
759
4238
79.85
1994
1287
5
ภาคใต้
4153 / 3936
1732
305
1899
94.77
812
480
รวม
37665 / 31972
10335
3845
17792
84.89
8919
3785
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กำแพงเพชร
4 / 2 / 2 / 50%
72 / 72
8
0
64
100.00%
36
13
2
เชียงใหม่
8 / 4 / 4 / 50%
740 / 740
328
98
314
100.00%
132
32
3
เชียงราย
8 / 4 / 4 / 50%
733 / 650
265
124
261
88.68%
116
62
4
ตาก
4 / 1 / 3 / 25%
225 / 214
33
53
128
95.11%
50
16
5
น่าน
4 / 2 / 2 / 50%
751 / 631
303
141
187
84.02%
59
34
6
พะเยา
5 / 4 / 1 / 80%
615 / 274
65
61
148
44.55%
52
55
7
พิจิตร
3 / 1 / 2 / 33%
4 / 4
0
0
4
100.00%
0
1
8
พิษณุโลก
6 / 3 / 3 / 50%
502 / 364
132
190
42
72.51%
15
21
9
เพชรบูรณ์
5 / 1 / 4 / 20%
706 / 234
111
41
82
33.14%
19
9
10
แพร่
6 / 1 / 5 / 17%
70 / 70
5
2
63
100.00%
36
27
11
แม่ฮ่องสอน
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
12
ลำปาง
6 / 5 / 1 / 83%
1740 / 1738
605
227
906
99.89%
279
93
13
ลำพูน
4 / 1 / 3 / 25%
280 / 275
115
2
158
98.21%
58
71
14
สุโขทัย
6 / 4 / 2 / 67%
725 / 658
210
96
352
90.76%
190
82
15
อุตรดิตถ์
4 / 2 / 2 / 50%
389 / 389
68
2
319
100.00%
229
82
รวม
75 / 35 / 40
7552 / 6313
2248
1037
3028
83.59%
1271
598
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855