สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
2760 / 2625
2198
106
321
95.11
150
99
2
ภาคกลาง
4719 / 4551
3701
187
663
96.44
321
185
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1754 / 1643
1487
17
139
93.67
43
30
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3632 / 3216
2635
133
448
88.55
168
168
5
ภาคใต้
2444 / 2387
2075
60
252
97.67
102
82
รวม
15309 / 14422
12096
503
1823
94.21
784
564
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กาญจนบุรี
6 / 2 / 4 / 33%
247 / 246
201
21
24
99.60%
4
0
2
ชัยนาท
3 / 1 / 2 / 33%
52 / 52
33
1
18
100.00%
8
9
3
นครสวรรค์
7 / 2 / 5 / 29%
320 / 314
233
2
79
98.13%
64
11
4
นครปฐม
6 / 2 / 4 / 33%
81 / 74
50
10
14
91.36%
0
2
5
ประจวบคีรีขันธ์
4 / 2 / 2 / 50%
575 / 546
453
15
78
94.96%
39
36
6
เพชรบุรี
7 / 3 / 4 / 43%
709 / 672
618
10
44
94.78%
34
10
7
ราชบุรี
7 / 4 / 3 / 57%
831 / 831
708
2
121
100.00%
31
55
8
ลพบุรี
7 / 2 / 5 / 29%
82 / 82
51
9
22
100.00%
0
0
9
สระบุรี
7 / 3 / 4 / 43%
446 / 437
329
4
104
97.98%
60
39
10
สิงห์บุรี
5 / 4 / 1 / 80%
541 / 528
472
22
34
97.60%
15
6
11
สุพรรณบุรี
6 / 3 / 3 / 50%
604 / 544
468
38
38
90.07%
4
4
12
สมุทรสงคราม
3 / 1 / 2 / 33%
33 / 33
3
0
30
100.00%
26
4
13
สมุทรสาคร
3 / 1 / 2 / 33%
116 / 110
82
12
16
94.83%
8
0
14
อุทัยธานี
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
15
พระนครศรีอยุธยา
8 / 1 / 7 / 13%
82 / 82
0
41
41
100.00%
28
9
16
อ่างทอง
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
รวม
85 / 31 / 54
4719 / 4551
3701
187
663
96.44%
321
185
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855