สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
5255 / 4792
4017
279
496
91.19
195
140
2
ภาคกลาง
7648 / 7249
5861
322
1066
94.78
433
291
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6055 / 5201
4345
122
734
85.90
455
183
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5748 / 5060
4052
265
743
88.03
291
273
5
ภาคใต้
3863 / 3729
3134
74
521
96.53
182
145
รวม
28569 / 26031
21409
1062
3560
91.12
1556
1032
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กาญจนบุรี
6 / 3 / 3 / 50%
382 / 377
326
25
26
98.69%
5
1
2
ชัยนาท
3 / 1 / 2 / 33%
52 / 52
33
1
18
100.00%
8
9
3
นครสวรรค์
7 / 4 / 3 / 57%
481 / 440
312
23
105
91.48%
67
15
4
นครปฐม
6 / 3 / 3 / 50%
219 / 181
140
10
31
82.65%
0
2
5
ประจวบคีรีขันธ์
4 / 2 / 2 / 50%
575 / 546
453
15
78
94.96%
39
36
6
เพชรบุรี
7 / 4 / 3 / 57%
730 / 693
637
11
45
94.93%
34
10
7
ราชบุรี
7 / 5 / 2 / 71%
885 / 885
748
2
135
100.00%
45
55
8
ลพบุรี
7 / 5 / 2 / 71%
723 / 722
559
108
55
99.86%
15
14
9
สระบุรี
7 / 4 / 3 / 57%
871 / 841
687
4
150
96.56%
60
39
10
สิงห์บุรี
5 / 4 / 1 / 80%
541 / 528
472
22
34
97.60%
15
6
11
สุพรรณบุรี
6 / 5 / 1 / 83%
845 / 785
599
45
141
92.90%
15
44
12
สมุทรสงคราม
3 / 3 / 0 / 100%
343 / 250
178
1
71
72.89%
51
10
13
สมุทรสาคร
3 / 1 / 2 / 33%
116 / 110
82
12
16
94.83%
8
0
14
อุทัยธานี
3 / 0 / 3 / 0%
358 / 312
268
1
43
87.15%
2
5
15
พระนครศรีอยุธยา
8 / 3 / 5 / 38%
527 / 527
367
42
118
100.00%
69
45
16
อ่างทอง
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
รวม
85 / 47 / 38
7648 / 7249
5861
322
1066
94.78%
433
291
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855