สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
9414 / 7885
3192
1308
3385
83.76
1545
620
2
ภาคกลาง
10668 / 10060
2435
1651
5974
94.30
3284
1089
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6992 / 5179
1764
246
3169
74.07
1789
509
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9567 / 7696
2388
776
4532
80.44
2223
1350
5
ภาคใต้
4671 / 4454
2085
305
2064
95.35
905
541
รวม
41312 / 35274
11864
4286
19124
85.38
9746
4109
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กาญจนบุรี
6 / 3 / 3 / 50%
615 / 595
154
85
356
96.75%
165
19
2
ชัยนาท
3 / 2 / 1 / 67%
593 / 587
139
139
309
98.99%
105
152
3
นครสวรรค์
7 / 4 / 3 / 57%
919 / 842
202
42
598
91.62%
524
27
4
นครปฐม
6 / 3 / 3 / 50%
203 / 163
42
0
121
80.30%
25
6
5
ประจวบคีรีขันธ์
4 / 2 / 2 / 50%
561 / 555
186
81
288
98.93%
161
86
6
เพชรบุรี
7 / 4 / 3 / 57%
839 / 816
275
53
488
97.26%
262
166
7
ราชบุรี
7 / 5 / 2 / 71%
916 / 916
151
8
757
100.00%
465
176
8
ลพบุรี
7 / 6 / 1 / 86%
1443 / 1428
225
744
459
98.96%
170
83
9
สระบุรี
7 / 4 / 3 / 57%
1283 / 1188
310
162
716
92.60%
310
101
10
สิงห์บุรี
5 / 4 / 1 / 80%
405 / 400
119
37
244
98.77%
177
41
11
สุพรรณบุรี
6 / 5 / 1 / 83%
1013 / 1001
374
170
457
98.82%
157
84
12
สมุทรสงคราม
3 / 3 / 0 / 100%
547 / 337
45
0
292
61.61%
197
35
13
สมุทรสาคร
3 / 1 / 2 / 33%
40 / 40
14
12
14
100.00%
0
0
14
อุทัยธานี
3 / 0 / 3 / 0%
317 / 218
49
30
139
68.77%
7
1
15
พระนครศรีอยุธยา
8 / 3 / 5 / 38%
974 / 974
150
88
736
100.00%
559
112
16
อ่างทอง
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
รวม
85 / 49 / 36
10668 / 10060
2435
1651
5974
94.30%
3284
1089
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855