สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
4304 / 3909
1292
606
2011
90.82
838
333
2
ภาคกลาง
6006 / 5914
1529
516
3869
98.47
2247
697
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1314 / 1110
661
15
434
84.47
200
45
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5287 / 4499
1794
425
2280
85.10
1124
717
5
ภาคใต้
2455 / 2270
1104
191
975
92.46
452
263
รวม
19366 / 17702
6380
1753
9569
91.41
4861
2055
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กาญจนบุรี
6 / 2 / 4 / 33%
439 / 439
126
38
275
100.00%
115
1
2
ชัยนาท
3 / 1 / 2 / 33%
58 / 58
11
0
47
100.00%
16
23
3
นครสวรรค์
7 / 2 / 5 / 29%
840 / 816
201
31
584
97.14%
515
26
4
นครปฐม
6 / 2 / 4 / 33%
178 / 163
42
0
121
91.57%
25
6
5
ประจวบคีรีขันธ์
4 / 2 / 2 / 50%
561 / 555
186
81
288
98.93%
161
86
6
เพชรบุรี
7 / 3 / 4 / 43%
827 / 804
273
53
478
97.22%
262
166
7
ราชบุรี
7 / 4 / 3 / 57%
884 / 884
137
8
739
100.00%
447
176
8
ลพบุรี
7 / 2 / 5 / 29%
95 / 95
7
8
80
100.00%
0
0
9
สระบุรี
7 / 3 / 4 / 43%
542 / 535
87
43
405
98.71%
171
96
10
สิงห์บุรี
5 / 4 / 1 / 80%
405 / 400
119
37
244
98.77%
177
41
11
สุพรรณบุรี
6 / 3 / 3 / 50%
737 / 725
326
154
245
98.37%
81
46
12
สมุทรสงคราม
3 / 1 / 2 / 33%
55 / 55
0
0
55
100.00%
50
5
13
สมุทรสาคร
3 / 1 / 2 / 33%
40 / 40
14
12
14
100.00%
0
0
14
อุทัยธานี
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
15
พระนครศรีอยุธยา
8 / 1 / 7 / 13%
345 / 345
0
51
294
100.00%
227
25
16
อ่างทอง
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
รวม
85 / 31 / 54
6006 / 5914
1529
516
3869
98.47%
2247
697
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855