สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
6300 / 5720
4767
355
598
90.79
271
143
2
ภาคกลาง
8090 / 7619
6167
340
1112
94.18
441
312
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6171 / 5316
4414
125
777
86.14
489
184
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6043 / 5350
4238
278
834
88.53
358
296
5
ภาคใต้
4513 / 4379
3770
74
535
97.03
193
146
รวม
31117 / 28384
23356
1172
3856
91.22
1752
1081
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กรุงเทพมหานคร
21 / 8 / 13 / 38%
1676 / 1603
1446
16
141
95.64%
95
31
2
จันทบุรี
4 / 3 / 1 / 75%
170 / 169
136
10
23
99.41%
19
0
3
ฉะเชิงเทรา
7 / 3 / 4 / 43%
879 / 722
442
63
217
82.14%
171
44
4
ชลบุรี
8 / 4 / 4 / 50%
1160 / 1031
975
3
53
88.88%
19
16
5
ตราด
3 / 2 / 1 / 67%
239 / 239
204
15
20
100.00%
10
7
6
นครนายก
3 / 2 / 1 / 67%
85 / 85
55
5
25
100.00%
25
0
7
นนทบุรี
1 / 0 / 1 / 0%
/
0.00%
8
ปราจีนบุรี
4 / 2 / 2 / 50%
101 / 101
59
0
42
100.00%
41
0
9
ปทุมธานี
3 / 2 / 1 / 67%
712 / 664
585
0
79
93.26%
29
5
10
ระยอง
5 / 2 / 3 / 40%
350 / 241
225
0
16
68.86%
4
1
11
สระแก้ว
3 / 1 / 2 / 33%
35 / 27
15
5
7
77.14%
1
4
12
สมุทรปราการ
4 / 2 / 2 / 50%
764 / 434
272
8
154
56.81%
75
76
รวม
66 / 31 / 35
6171 / 5316
4414
125
777
86.14%
489
184
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855