สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
5255 / 4792
4017
279
496
91.19
195
140
2
ภาคกลาง
7648 / 7249
5861
322
1066
94.78
433
291
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6055 / 5201
4345
122
734
85.90
455
183
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5748 / 5060
4052
265
743
88.03
291
273
5
ภาคใต้
3863 / 3729
3134
74
521
96.53
182
145
รวม
28569 / 26031
21409
1062
3560
91.12
1556
1032
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กรุงเทพมหานคร
21 / 7 / 14 / 33%
1676 / 1603
1446
16
141
95.64%
95
31
2
จันทบุรี
4 / 2 / 2 / 50%
126 / 126
98
10
18
100.00%
14
0
3
ฉะเชิงเทรา
7 / 3 / 4 / 43%
879 / 722
442
63
217
82.14%
171
44
4
ชลบุรี
8 / 4 / 4 / 50%
1160 / 1031
975
3
53
88.88%
19
16
5
ตราด
3 / 2 / 1 / 67%
239 / 239
204
15
20
100.00%
10
7
6
นครนายก
3 / 1 / 2 / 33%
34 / 34
32
2
0
100.00%
0
0
7
นนทบุรี
1 / 0 / 1 / 0%
/
0.00%
8
ปราจีนบุรี
4 / 2 / 2 / 50%
101 / 101
59
0
42
100.00%
41
0
9
ปทุมธานี
3 / 2 / 1 / 67%
712 / 664
585
0
79
93.26%
29
5
10
ระยอง
5 / 1 / 4 / 20%
329 / 220
217
0
3
66.87%
0
0
11
สระแก้ว
3 / 1 / 2 / 33%
35 / 27
15
5
7
77.14%
1
4
12
สมุทรปราการ
4 / 2 / 2 / 50%
764 / 434
272
8
154
56.81%
75
76
รวม
66 / 27 / 39
6055 / 5201
4345
122
734
85.90%
455
183
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855