สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
9414 / 7885
3192
1308
3385
83.76
1545
620
2
ภาคกลาง
10668 / 10060
2435
1651
5974
94.30
3284
1089
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6992 / 5179
1764
246
3169
74.07
1789
509
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9567 / 7696
2388
776
4532
80.44
2223
1350
5
ภาคใต้
4671 / 4454
2085
305
2064
95.35
905
541
รวม
41312 / 35274
11864
4286
19124
85.38
9746
4109
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กรุงเทพมหานคร
21 / 8 / 13 / 38%
1319 / 1143
750
21
372
86.66%
290
39
2
จันทบุรี
4 / 3 / 1 / 75%
226 / 216
45
10
161
95.58%
117
28
3
ฉะเชิงเทรา
7 / 3 / 4 / 43%
962 / 637
101
59
477
66.22%
351
123
4
ชลบุรี
8 / 4 / 4 / 50%
1205 / 654
295
12
347
54.27%
201
70
5
ตราด
3 / 2 / 1 / 67%
210 / 210
55
26
129
100.00%
107
11
6
นครนายก
3 / 2 / 1 / 67%
104 / 104
32
8
64
100.00%
63
0
7
นนทบุรี
1 / 0 / 1 / 0%
/
0.00%
8
ปราจีนบุรี
4 / 2 / 2 / 50%
233 / 233
3
1
229
100.00%
228
1
9
ปทุมธานี
3 / 2 / 1 / 67%
592 / 552
278
0
274
93.24%
132
15
10
ระยอง
5 / 2 / 3 / 40%
1116 / 815
82
75
658
73.03%
50
54
11
สระแก้ว
3 / 1 / 2 / 33%
53 / 49
9
12
28
92.45%
13
13
12
สมุทรปราการ
4 / 2 / 2 / 50%
972 / 566
114
22
430
58.23%
237
155
รวม
66 / 31 / 35
6992 / 5179
1764
246
3169
74.07%
1789
509
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855