สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
7552 / 6313
2248
1037
3028
83.59
1271
598
2
ภาคกลาง
9988 / 9400
2300
1506
5594
94.11
3168
913
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6822 / 5017
1746
238
3033
73.54
1674
507
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9150 / 7306
2309
759
4238
79.85
1994
1287
5
ภาคใต้
4153 / 3936
1732
305
1899
94.77
812
480
รวม
37665 / 31972
10335
3845
17792
84.89
8919
3785
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กรุงเทพมหานคร
21 / 7 / 14 / 33%
1319 / 1143
750
21
372
86.66%
290
39
2
จันทบุรี
4 / 2 / 2 / 50%
158 / 156
32
10
114
98.73%
76
28
3
ฉะเชิงเทรา
7 / 3 / 4 / 43%
962 / 637
101
59
477
66.22%
351
123
4
ชลบุรี
8 / 4 / 4 / 50%
1205 / 654
295
12
347
54.27%
201
70
5
ตราด
3 / 2 / 1 / 67%
210 / 210
55
26
129
100.00%
107
11
6
นครนายก
3 / 1 / 2 / 33%
28 / 28
27
0
1
100.00%
0
0
7
นนทบุรี
1 / 0 / 1 / 0%
/
0.00%
8
ปราจีนบุรี
4 / 2 / 2 / 50%
233 / 233
3
1
229
100.00%
228
1
9
ปทุมธานี
3 / 2 / 1 / 67%
592 / 552
278
0
274
93.24%
132
15
10
ระยอง
5 / 1 / 4 / 20%
1090 / 789
82
75
632
72.39%
39
52
11
สระแก้ว
3 / 1 / 2 / 33%
53 / 49
9
12
28
92.45%
13
13
12
สมุทรปราการ
4 / 2 / 2 / 50%
972 / 566
114
22
430
58.23%
237
155
รวม
66 / 27 / 39
6822 / 5017
1746
238
3033
73.54%
1674
507
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855