สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
4304 / 3909
1292
606
2011
90.82
838
333
2
ภาคกลาง
6006 / 5914
1529
516
3869
98.47
2247
697
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1314 / 1110
661
15
434
84.47
200
45
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5287 / 4499
1794
425
2280
85.10
1124
717
5
ภาคใต้
2455 / 2270
1104
191
975
92.46
452
263
รวม
19366 / 17702
6380
1753
9569
91.41
4861
2055
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กรุงเทพมหานคร
21 / 3 / 18 / 14%
445 / 396
333
3
60
88.99%
36
10
2
จันทบุรี
4 / 1 / 3 / 25%
/
0.00%
3
ฉะเชิงเทรา
7 / 1 / 6 / 14%
88 / 0
0
0
0
0.00%
0
0
4
ชลบุรี
8 / 2 / 6 / 25%
297 / 274
169
0
105
92.26%
32
13
5
ตราด
3 / 1 / 2 / 33%
13 / 13
0
0
13
100.00%
13
0
6
นครนายก
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
7
นนทบุรี
1 / 0 / 1 / 0%
/
0.00%
8
ปราจีนบุรี
4 / 1 / 3 / 25%
/
0.00%
9
ปทุมธานี
3 / 1 / 2 / 33%
418 / 378
150
0
228
90.43%
106
9
10
ระยอง
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
11
สระแก้ว
3 / 1 / 2 / 33%
53 / 49
9
12
28
92.45%
13
13
12
สมุทรปราการ
4 / 0 / 4 / 0%
/
0.00%
รวม
66 / 11 / 55
1314 / 1110
661
15
434
84.47%
200
45
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855