สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
707 / 706
280
80
346
99.86
456
23
2
ภาคกลาง
130 / 130
107
13
10
100.00
6
2
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
275 / 107
57
12
38
38.91
33
0
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
627 / 598
411
0
187
95.37
173
0
5
ภาคใต้
/
0.00
รวม
1739 / 1541
855
105
581
88.61
668
25
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กรุงเทพมหานคร
21 / 2 / 19 / 10%
187 / 67
41
12
14
35.83%
9
0
2
จันทบุรี
4 / 1 / 3 / 25%
/
0.00%
3
ฉะเชิงเทรา
7 / 1 / 6 / 14%
88 / 40
16
0
24
45.45%
24
0
4
ชลบุรี
8 / 0 / 8 / 0%
/
0.00%
5
ตราด
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
6
นครนายก
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
7
นนทบุรี
1 / 0 / 1 / 0%
/
0.00%
8
ปราจีนบุรี
4 / 0 / 4 / 0%
/
0.00%
9
ปทุมธานี
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
10
ระยอง
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
11
สระแก้ว
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
12
สมุทรปราการ
4 / 0 / 4 / 0%
/
0.00%
รวม
66 / 4 / 62
275 / 107
57
12
38
38.91%
33
0
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด


สถิติ จำแนกตามสถานศึกษา
ลำดับ
ชื่อสถานศึกษา
การส่งข้อมูล จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
4
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ส่งข้อมูลแล้ว
675 / 617
560
0
57
91.41
33
10
5
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
6
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
7
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
8
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
9
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
10
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
11
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
12
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
13
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
14
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ส่งข้อมูลแล้ว
907 / 904
842
0
62
99.67
62
0
15
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
16
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
17
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
18
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
19
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
20
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
21
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
รวม
1582 / 1521
1402
0
119
96.14%
95
10
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามสถานศึกษา
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855