สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
251 / 251
210
16
25
100.00
104
2
2
ภาคกลาง
73 / 73
64
6
3
100.00
2
0
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
116 / 46
40
2
4
39.66
3
0
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
295 / 272
233
0
39
92.20
25
0
5
ภาคใต้
/
0.00
รวม
735 / 642
547
24
71
87.35
134
2
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กรุงเทพมหานคร
21 / 2 / 19 / 10%
86 / 30
24
2
4
34.88%
3
0
2
จันทบุรี
4 / 1 / 3 / 25%
/
0.00%
3
ฉะเชิงเทรา
7 / 1 / 6 / 14%
30 / 16
16
0
0
53.33%
0
0
4
ชลบุรี
8 / 0 / 8 / 0%
/
0.00%
5
ตราด
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
6
นครนายก
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
7
นนทบุรี
1 / 0 / 1 / 0%
/
0.00%
8
ปราจีนบุรี
4 / 0 / 4 / 0%
/
0.00%
9
ปทุมธานี
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
10
ระยอง
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
11
สระแก้ว
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
12
สมุทรปราการ
4 / 0 / 4 / 0%
/
0.00%
รวม
66 / 4 / 62
116 / 46
40
2
4
39.66%
3
0
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด


สถิติ จำแนกตามสถานศึกษา
ลำดับ
ชื่อสถานศึกษา
การส่งข้อมูล จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
4
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ส่งข้อมูลแล้ว
285 / 275
274
0
1
96.49
1
0
5
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
6
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
7
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
8
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
9
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
10
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
11
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
12
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
13
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
14
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ส่งข้อมูลแล้ว
608 / 606
587
0
19
99.67
19
0
15
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
16
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
17
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
18
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
19
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
20
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
21
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
รวม
893 / 881
861
0
20
98.66%
20
0
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามสถานศึกษา


สถิติ เธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธžเธ“เธดเธŠเธขเธเธฒเธฃเน€เธŠเธ•เธธเธžเธ™

 

 

 

 

จำนวน

จำนวนผู้ไม่มีงานทำ

จำนวนผู้มีงานทำ

 

การปฏิบัติงาน

 

ช่องหมายเลขให้ตรวจสอบข้อมูล

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประเภทวิชาสาขาวิชา

ผู้เข้าสอบ

ผู้สำเร็จ

ผู้ติดตามได้

ผู้ศึกษาต่อ

รองาน

ว่างงาน

ราชการ

เอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ

ตรงตามวุฒิ

ไม่ตรงตามวุฒิ

ไม่ตอบ

รายได้เฉลี่ย

ปวช.3 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การโรงแรมและการท่องเที่ยว

97

97

97

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปวช.3 พาณิชยกรรม
พณิชยการ

201

201

199

189

0

0

0

9

1

0

10

0

0

9111

ปวช.3 พาณิชยกรรม
พณิชยการ

8

8

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปวช.3 พาณิชยกรรม
พณิชยการ

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปวช.3 พาณิชยกรรม
พณิชยการ

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปวช.3 พาณิชยกรรม
สาขาวิชาเรียนรวมพณิชยการ

91

91

91

89

0

0

0

2

0

0

2

0

0

8000

ปวช.3 พาณิชยกรรม

32

32

32

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปวช.3 พาณิชยกรรม

171

171

171

169

0

0

0

2

0

0

2

0

0

8000

ปวช.3 พาณิชยกรรม

5

5

5

0

0

0

0

5

0

0

5

0

0

8000

รวม

608

608

606

587

0

0

0

18

1

0

19

0

0

ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855