สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
4304 / 3909
1292
606
2011
90.82
838
333
2
ภาคกลาง
6006 / 5914
1529
516
3869
98.47
2247
697
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1314 / 1110
661
15
434
84.47
200
45
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5287 / 4499
1794
425
2280
85.10
1124
717
5
ภาคใต้
2455 / 2270
1104
191
975
92.46
452
263
รวม
19366 / 17702
6380
1753
9569
91.41
4861
2055
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กาฬสินธุ์
6 / 1 / 5 / 17%
/
0.00%
2
ขอนแก่น
11 / 1 / 10 / 9%
571 / 555
209
7
339
97.20%
188
102
3
ชัยภูมิ
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
4
นครพนม
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
5
นครราชสีมา
12 / 1 / 11 / 8%
783 / 733
522
48
163
93.61%
97
66
6
บุรีรัมย์
7 / 0 / 7 / 0%
/
0.00%
7
มหาสารคาม
6 / 1 / 5 / 17%
351 / 351
101
27
223
100.00%
28
91
8
มุกดาหาร
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
9
ยโสธร
3 / 1 / 2 / 33%
686 / 562
134
57
371
81.92%
169
65
10
ร้อยเอ็ด
8 / 0 / 8 / 0%
/
0.00%
11
เลย
4 / 1 / 3 / 25%
324 / 261
152
0
109
80.56%
28
79
12
ศรีสะเกษ
8 / 0 / 8 / 0%
/
0.00%
13
สกลนคร
4 / 1 / 3 / 25%
272 / 229
53
26
150
84.19%
50
83
14
สุรินทร์
8 / 1 / 7 / 13%
105 / 105
8
13
84
100.00%
45
39
15
หนองคาย
5 / 1 / 4 / 20%
233 / 233
66
50
117
100.00%
82
32
16
บึงกาฬ
0 / 0 / 0 / 0%
/
0.00%
17
หนองบัวลำภู
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
18
อุดรธานี
9 / 1 / 8 / 11%
49 / 49
13
5
31
100.00%
26
4
19
อำนาจเจริญ
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
20
อุบลราชธานี
9 / 4 / 5 / 44%
1913 / 1421
536
192
693
74.28%
411
156
รวม
115 / 14 / 101
5287 / 4499
1794
425
2280
85.10%
1124
717
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855