สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
456 / 455
70
64
321
99.78
352
21
2
ภาคกลาง
57 / 57
43
7
7
100.00
4
2
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
159 / 61
17
10
34
38.36
30
0
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
332 / 326
178
0
148
98.19
148
0
5
ภาคใต้
/
0.00
รวม
1004 / 899
308
81
510
89.54
534
23
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กาฬสินธุ์
6 / 0 / 6 / 0%
/
0.00%
2
ขอนแก่น
11 / 1 / 10 / 9%
/
0.00%
3
ชัยภูมิ
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
4
นครพนม
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
5
นครราชสีมา
12 / 1 / 11 / 8%
/
0.00%
6
บุรีรัมย์
7 / 0 / 7 / 0%
/
0.00%
7
มหาสารคาม
6 / 0 / 6 / 0%
/
0.00%
8
มุกดาหาร
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
9
ยโสธร
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
10
ร้อยเอ็ด
8 / 1 / 7 / 13%
/
0.00%
11
เลย
4 / 0 / 4 / 0%
/
0.00%
12
ศรีสะเกษ
8 / 1 / 7 / 13%
/
0.00%
13
สกลนคร
4 / 0 / 4 / 0%
/
0.00%
14
สุรินทร์
8 / 1 / 7 / 13%
332 / 326
178
0
148
98.19%
148
0
15
หนองคาย
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
16
บึงกาฬ
0 / 0 / 0 / 0%
/
0.00%
17
หนองบัวลำภู
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
18
อุดรธานี
9 / 0 / 9 / 0%
/
0.00%
19
อำนาจเจริญ
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
20
อุบลราชธานี
9 / 0 / 9 / 0%
/
0.00%
รวม
115 / 5 / 110
332 / 326
178
0
148
98.19%
148
0
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด


สถิติ จำแนกตามสถานศึกษา
ลำดับ
ชื่อสถานศึกษา
การส่งข้อมูล จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ส่งข้อมูลแล้ว
332 / 326
178
0
148
98.19
148
0
3
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
4
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
5
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
6
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
7
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
8
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
รวม
332 / 326
178
0
148
98.19%
148
0
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามสถานศึกษา
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855