สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
2760 / 2625
2198
106
321
95.11
150
99
2
ภาคกลาง
4719 / 4551
3701
187
663
96.44
321
185
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1754 / 1643
1487
17
139
93.67
43
30
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3632 / 3216
2635
133
448
88.55
168
168
5
ภาคใต้
2444 / 2387
2075
60
252
97.67
102
82
รวม
15309 / 14422
12096
503
1823
94.21
784
564
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กระบี่
5 / 1 / 4 / 20%
/
0.00%
2
ชุมพร
7 / 3 / 4 / 43%
477 / 477
429
6
42
100.00%
11
26
3
ตรัง
7 / 3 / 4 / 43%
383 / 383
343
0
40
100.00%
9
21
4
นครศรีธรรมราช
11 / 2 / 9 / 18%
324 / 322
257
18
47
99.38%
35
7
5
นราธิวาส
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
6
ปัตตานี
6 / 1 / 5 / 17%
45 / 45
45
0
0
100.00%
0
0
7
พังงา
4 / 0 / 4 / 0%
42 / 42
14
2
26
100.00%
19
4
8
พัทลุง
6 / 2 / 4 / 33%
20 / 20
15
1
4
100.00%
2
2
9
ภูเก็ต
4 / 1 / 3 / 25%
170 / 170
156
0
14
100.00%
5
9
10
ยะลา
5 / 1 / 4 / 20%
49 / 49
37
0
12
100.00%
11
1
11
ระนอง
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
12
สงขลา
10 / 2 / 8 / 20%
268 / 268
232
22
14
100.00%
2
6
13
สตูล
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
14
สุราษฎร์ธานี
7 / 2 / 5 / 29%
666 / 611
547
11
53
91.74%
8
6
รวม
80 / 18 / 62
2444 / 2387
2075
60
252
97.67%
102
82
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855