สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
5255 / 4792
4017
279
496
91.19
195
140
2
ภาคกลาง
7648 / 7249
5861
322
1066
94.78
433
291
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6055 / 5201
4345
122
734
85.90
455
183
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5748 / 5060
4052
265
743
88.03
291
273
5
ภาคใต้
3863 / 3729
3134
74
521
96.53
182
145
รวม
28569 / 26031
21409
1062
3560
91.12
1556
1032
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กระบี่
5 / 2 / 3 / 40%
180 / 176
158
3
15
97.78%
4
0
2
ชุมพร
7 / 3 / 4 / 43%
477 / 477
429
6
42
100.00%
11
26
3
ตรัง
7 / 6 / 1 / 86%
465 / 463
401
0
62
99.57%
17
30
4
นครศรีธรรมราช
11 / 4 / 7 / 36%
927 / 854
673
20
161
92.13%
38
11
5
นราธิวาส
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
6
ปัตตานี
6 / 1 / 5 / 17%
45 / 45
45
0
0
100.00%
0
0
7
พังงา
4 / 0 / 4 / 0%
42 / 42
14
2
26
100.00%
19
4
8
พัทลุง
6 / 3 / 3 / 50%
104 / 104
96
1
7
100.00%
3
4
9
ภูเก็ต
4 / 2 / 2 / 50%
218 / 218
195
0
23
100.00%
12
10
10
ยะลา
5 / 4 / 1 / 80%
103 / 103
88
1
14
100.00%
13
1
11
ระนอง
3 / 2 / 1 / 67%
157 / 157
104
6
47
100.00%
28
18
12
สงขลา
10 / 3 / 7 / 30%
349 / 349
284
23
42
100.00%
18
18
13
สตูล
3 / 2 / 1 / 67%
87 / 87
65
1
21
100.00%
9
11
14
สุราษฎร์ธานี
7 / 2 / 5 / 29%
709 / 654
582
11
61
92.24%
10
12
รวม
80 / 34 / 46
3863 / 3729
3134
74
521
96.53%
182
145
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855