สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
9414 / 7885
3192
1308
3385
83.76
1545
620
2
ภาคกลาง
10668 / 10060
2435
1651
5974
94.30
3284
1089
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6992 / 5179
1764
246
3169
74.07
1789
509
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9567 / 7696
2388
776
4532
80.44
2223
1350
5
ภาคใต้
4671 / 4454
2085
305
2064
95.35
905
541
รวม
41312 / 35274
11864
4286
19124
85.38
9746
4109
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กระบี่
5 / 2 / 3 / 40%
186 / 185
85
5
95
99.46%
40
4
2
ชุมพร
7 / 3 / 4 / 43%
378 / 378
170
4
204
100.00%
97
75
3
ตรัง
7 / 6 / 1 / 86%
505 / 492
263
9
220
97.43%
70
59
4
นครศรีธรรมราช
11 / 4 / 7 / 36%
713 / 702
222
63
417
98.46%
191
23
5
นราธิวาส
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
6
ปัตตานี
6 / 2 / 4 / 33%
263 / 263
145
0
118
100.00%
58
49
7
พังงา
4 / 0 / 4 / 0%
137 / 136
3
6
127
99.27%
94
27
8
พัทลุง
6 / 3 / 3 / 50%
62 / 62
32
3
27
100.00%
10
8
9
ภูเก็ต
4 / 3 / 1 / 75%
442 / 442
337
0
105
100.00%
68
37
10
ยะลา
5 / 4 / 1 / 80%
491 / 491
242
70
179
100.00%
71
73
11
ระนอง
3 / 2 / 1 / 67%
159 / 159
51
28
80
100.00%
25
51
12
สงขลา
10 / 3 / 7 / 30%
428 / 428
191
36
201
100.00%
91
79
13
สตูล
3 / 2 / 1 / 67%
76 / 71
10
2
59
93.42%
18
12
14
สุราษฎร์ธานี
7 / 2 / 5 / 29%
831 / 645
334
79
232
77.62%
72
44
รวม
80 / 36 / 44
4671 / 4454
2085
305
2064
95.35%
905
541
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855