สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
7552 / 6313
2248
1037
3028
83.59
1271
598
2
ภาคกลาง
9988 / 9400
2300
1506
5594
94.11
3168
913
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
6822 / 5017
1746
238
3033
73.54
1674
507
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9150 / 7306
2309
759
4238
79.85
1994
1287
5
ภาคใต้
4153 / 3936
1732
305
1899
94.77
812
480
รวม
37665 / 31972
10335
3845
17792
84.89
8919
3785
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กระบี่
5 / 2 / 3 / 40%
186 / 185
85
5
95
99.46%
40
4
2
ชุมพร
7 / 3 / 4 / 43%
378 / 378
170
4
204
100.00%
97
75
3
ตรัง
7 / 6 / 1 / 86%
505 / 492
263
9
220
97.43%
70
59
4
นครศรีธรรมราช
11 / 4 / 7 / 36%
713 / 702
222
63
417
98.46%
191
23
5
นราธิวาส
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
6
ปัตตานี
6 / 1 / 5 / 17%
64 / 64
64
0
0
100.00%
0
0
7
พังงา
4 / 0 / 4 / 0%
137 / 136
3
6
127
99.27%
94
27
8
พัทลุง
6 / 3 / 3 / 50%
62 / 62
32
3
27
100.00%
10
8
9
ภูเก็ต
4 / 2 / 2 / 50%
123 / 123
65
0
58
100.00%
33
25
10
ยะลา
5 / 4 / 1 / 80%
491 / 491
242
70
179
100.00%
71
73
11
ระนอง
3 / 2 / 1 / 67%
159 / 159
51
28
80
100.00%
25
51
12
สงขลา
10 / 3 / 7 / 30%
428 / 428
191
36
201
100.00%
91
79
13
สตูล
3 / 2 / 1 / 67%
76 / 71
10
2
59
93.42%
18
12
14
สุราษฎร์ธานี
7 / 2 / 5 / 29%
831 / 645
334
79
232
77.62%
72
44
รวม
80 / 34 / 46
4153 / 3936
1732
305
1899
94.77%
812
480
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855