สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
4304 / 3909
1292
606
2011
90.82
838
333
2
ภาคกลาง
6006 / 5914
1529
516
3869
98.47
2247
697
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
1314 / 1110
661
15
434
84.47
200
45
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5287 / 4499
1794
425
2280
85.10
1124
717
5
ภาคใต้
2455 / 2270
1104
191
975
92.46
452
263
รวม
19366 / 17702
6380
1753
9569
91.41
4861
2055
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กระบี่
5 / 1 / 4 / 20%
/
0.00%
2
ชุมพร
7 / 3 / 4 / 43%
378 / 378
170
4
204
100.00%
97
75
3
ตรัง
7 / 3 / 4 / 43%
374 / 374
218
7
149
100.00%
52
52
4
นครศรีธรรมราช
11 / 2 / 9 / 18%
168 / 168
46
57
65
100.00%
46
4
5
นราธิวาส
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
6
ปัตตานี
6 / 1 / 5 / 17%
64 / 64
64
0
0
100.00%
0
0
7
พังงา
4 / 0 / 4 / 0%
137 / 136
3
6
127
99.27%
94
27
8
พัทลุง
6 / 2 / 4 / 33%
51 / 51
26
3
22
100.00%
10
3
9
ภูเก็ต
4 / 1 / 3 / 25%
123 / 123
65
0
58
100.00%
33
25
10
ยะลา
5 / 1 / 4 / 20%
64 / 64
18
0
46
100.00%
28
4
11
ระนอง
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
12
สงขลา
10 / 2 / 8 / 20%
301 / 301
162
35
104
100.00%
39
36
13
สตูล
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
14
สุราษฎร์ธานี
7 / 2 / 5 / 29%
795 / 611
332
79
200
76.86%
53
37
รวม
80 / 18 / 62
2455 / 2270
1104
191
975
92.46%
452
263
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855