สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
456 / 455
70
64
321
99.78
352
21
2
ภาคกลาง
57 / 57
43
7
7
100.00
4
2
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
159 / 61
17
10
34
38.36
30
0
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
332 / 326
178
0
148
98.19
148
0
5
ภาคใต้
/
0.00
รวม
1004 / 899
308
81
510
89.54
534
23
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กระบี่
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
2
ชุมพร
7 / 0 / 7 / 0%
/
0.00%
3
ตรัง
7 / 1 / 6 / 14%
/
0.00%
4
นครศรีธรรมราช
11 / 3 / 8 / 27%
/
0.00%
5
นราธิวาส
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
6
ปัตตานี
6 / 0 / 6 / 0%
/
0.00%
7
พังงา
4 / 2 / 2 / 50%
/
0.00%
8
พัทลุง
6 / 0 / 6 / 0%
/
0.00%
9
ภูเก็ต
4 / 0 / 4 / 0%
/
0.00%
10
ยะลา
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
11
ระนอง
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
12
สงขลา
10 / 1 / 9 / 10%
/
0.00%
13
สตูล
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
14
สุราษฎร์ธานี
7 / 1 / 6 / 14%
/
0.00%
รวม
80 / 8 / 72
0 / 0
0
0
0
0.00%
0
0
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด


สถิติ จำแนกตามสถานศึกษา
ลำดับ
ชื่อสถานศึกษา
การส่งข้อมูล จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
2
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
3
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
4
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
5
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
6
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
7
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ส่งข้อมูลแล้ว
30 / 30
7
1
22
100.00
17
2
8
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
9
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ส่งข้อมูลแล้ว
51 / 45
19
4
22
88.24
3
16
10
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
11
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ส่งข้อมูลแล้ว
302 / 297
110
0
187
98.34
14
1
รวม
383 / 372
136
5
231
97.13%
34
19
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามสถานศึกษา


สถิติ เธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธเธฒเธฃเธญเธฒเธŠเธตเธžเธซเธฑเธงเน„เธ—เธฃ

 

 

 

 

จำนวน

จำนวนผู้ไม่มีงานทำ

จำนวนผู้มีงานทำ

 

การปฏิบัติงาน

 

ช่องหมายเลขให้ตรวจสอบข้อมูล

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประเภทวิชาสาขาวิชา

ผู้เข้าสอบ

ผู้สำเร็จ

ผู้ติดตามได้

ผู้ศึกษาต่อ

รองาน

ว่างงาน

ราชการ

เอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ

ตรงตามวุฒิ

ไม่ตรงตามวุฒิ

ไม่ตอบ

รายได้เฉลี่ย

ปวส.2 อุตสาหกรรม
เครื่องกล

13

13

12

2

0

0

8

1

1

0

1

9

0

8650

ปวส.2 อุตสาหกรรม
ไฟฟ้ากำลัง

22

22

18

13

0

0

4

1

0

0

1

4

0

11000

ปวส.2 พาณิชยกรรม
การบัญชี

8

8

8

2

0

1

0

5

0

0

1

1

3

8900

ปวส.2 พาณิชยกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8

8

7

2

0

3

0

2

0

0

0

2

0

9000

รวม

51

51

45

19

0

4

12

9

1

0

3

16

3

ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855