สถิติ จำแนกตามภาค
กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ
ปีการศึกษา :
ระดับชั้น :
จำแนกข้อมูล :
ภาวะการมีงานทำของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
*** ข้อมูลสารสนเทศนี้ จะแสดงเฉพาะสถานศึกษาที่ส่งข้อมูลแล้วเท่านั้น
ลำดับที่
แบ่งตามภาค
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
ภาคเหนือ
456 / 455
70
64
321
99.78
352
21
2
ภาคกลาง
57 / 57
43
7
7
100.00
4
2
3
ภาคตะวันออก และ กทม.
159 / 61
17
10
34
38.36
30
0
4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
332 / 326
178
0
148
98.19
148
0
5
ภาคใต้
/
0.00
รวม
1004 / 899
308
81
510
89.54
534
23
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามภาค


สถิติ จำแนกตามจังหวัด
ลำดับที่
จังหวัด
จำนวนสถานศึกษา
รวม/ส่ง/ไม่ส่ง/คิดเป็น %
จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
กระบี่
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
2
ชุมพร
7 / 0 / 7 / 0%
/
0.00%
3
ตรัง
7 / 1 / 6 / 14%
/
0.00%
4
นครศรีธรรมราช
11 / 3 / 8 / 27%
/
0.00%
5
นราธิวาส
2 / 0 / 2 / 0%
/
0.00%
6
ปัตตานี
6 / 0 / 6 / 0%
/
0.00%
7
พังงา
4 / 2 / 2 / 50%
/
0.00%
8
พัทลุง
6 / 0 / 6 / 0%
/
0.00%
9
ภูเก็ต
4 / 0 / 4 / 0%
/
0.00%
10
ยะลา
5 / 0 / 5 / 0%
/
0.00%
11
ระนอง
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
12
สงขลา
10 / 1 / 9 / 10%
/
0.00%
13
สตูล
3 / 0 / 3 / 0%
/
0.00%
14
สุราษฎร์ธานี
7 / 1 / 6 / 14%
/
0.00%
รวม
80 / 8 / 72
0 / 0
0
0
0
0.00%
0
0
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามจังหวัด


สถิติ จำแนกตามสถานศึกษา
ลำดับ
ชื่อสถานศึกษา
การส่งข้อมูล จำนวนทั้งหมด/ติดตามได้ ศึกษาต่อ รองาน
ว่างงาน
มีงานทำ ติดตามได้ คิดเป็น % ตรงวุฒิ ไม่ตรงวุฒิ
1
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
2
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
3
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
4
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
5
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
7
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
8
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ส่งข้อมูลแล้ว
79 / 79
16
1
62
100.00
38
24
9
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
10
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
รอการส่ง
0 / 0
0
0
0
0%
0
0
รวม
79 / 79
16
1
62
100.00%
38
24
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่สถานศึกษาสามารถติดตามได้ ตามสถานศึกษา


สถิติ เธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธเธฒเธฃเธญเธฒเธŠเธตเธžเธ™เธฒเธ—เธงเธต

 

 

 

 

จำนวน

จำนวนผู้ไม่มีงานทำ

จำนวนผู้มีงานทำ

 

การปฏิบัติงาน

 

ช่องหมายเลขให้ตรวจสอบข้อมูล

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประเภทวิชาสาขาวิชา

ผู้เข้าสอบ

ผู้สำเร็จ

ผู้ติดตามได้

ผู้ศึกษาต่อ

รองาน

ว่างงาน

ราชการ

เอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ

ตรงตามวุฒิ

ไม่ตรงตามวุฒิ

ไม่ตอบ

รายได้เฉลี่ย

ปวส.2 อุตสาหกรรม
เครื่องกล

17

17

17

5

0

0

1

6

5

0

7

5

0

10273

ปวส.2 อุตสาหกรรม
ไฟฟ้ากำลัง

23

23

23

0

0

0

0

21

2

0

22

1

0

13171

ปวส.2 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

3

3

3

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

8779

ปวส.2 พาณิชยกรรม
การบัญชี

12

12

12

4

0

0

0

1

7

0

1

7

0

7693

ปวส.2 พาณิชยกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

22

22

22

7

0

1

0

2

12

0

3

11

0

7679

ปวส.2 พาณิชยกรรม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2

2

2

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

12495

รวม

79

79

79

16

0

1

1

35

26

0

38

24

0









ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-5555 แฟ๊กซ์ 0-2282-0855